top of page

הנדסת תוכנה

בן צבי דניאל ולחובר מיכאל

MotoCom

מערכת זו משמשת כאמצעי תקשורת המאפשר לחיילים בפלוגה לתקשר בעזרת סט מוגדר מראש של הודעות המייצגות פקודות למיניהן, כגון: אש, חדל אש, לסגת, וכו'. המערכת תאפשר תקשורת בין החיילים והמפקד וכן מהמפקד אל החמ"ל. המערכת תספק שירות זה תוך הפרעה מינימלית ככל האפשר עבור המשתמש בשטח בזמן פעילות מבצעית.

bottom of page