top of page

עיצוב פנים, מבנה וסביבה

בן שושן נטע

052-6872926

עיר - תרפיה

טראומה כתוצר של לחימה הייתה נחלת החיילים. היום היא חלק מחיי האזרחים והמרחב העירוני שנמצא תחת התקפה מתמדת. בעולם אוטופי, עיר במלחמה, היא בו זמנית "עיר - תרפיה". כמו כל תהליך שיקומי-פסיכותרפי, גם ריפוי המרחב יקרה תוך התפתחות ושלבים שונים. הפעולה שנשלטה תחת הריבון עוברת לקהילה, שתבחן בצורה אותנטית שיטות התערבות שונות במרחב הפגוע. ב"עיר- תרפיה" מתפתחת שפה חדשה באמצעות חומרים, צבעים וצורות ייחודיות שיאפשרו המשך חיים נורמטיביים עם עדות חייה ונושמת למציאות שם.

bottom of page