top of page

אמנות רב תחומית

ברדוש ספיר

052-5272443

התמונה כאינפורמציה

פרופ' רועי קופר

במרכז פרויקט הגמר של ספיר ברדוש נמצאת עבודת תרגום של תצלומי עיתונות שעברו טרנספורמציה, הן בממד החומרי-הפיזי והן בממד החומרי הדיגיטלי. תצלומים כיום הינם קבצי מידע שנמדדים בפיקסלים, קריאה בינארית של מידע. בפרויקט מציבה ברדוש קולאז' סרוג, עבודת טקסטיל זו הינה ביטוי חומרי ללוגיקת העבודה שהיא ביצעה בדימויים המרובעים אשר מוצבים לצדו. הדימויים מייצגים את הממוצע הצבעוני של כל הפיקסלים מן התצלומים אשר שימשו כתחקיר וכמצע ויזואלי לעבודה. לקיחת "הממוצע" הינה יצירת שפת תרגום לאירועים בחברה הישראלית דרך פעולה של הסחה וטשטוש המבט של הצופה מן הדימוי המקורי שהופיע בתצלום העיתונות. טכניקה: הדפסות דיגיטליות, חוט פוליאסטר סרוג

bottom of page