top of page

תקשורת חזותית

ברש דניאל

054-7867701

התום - מסיבה בשעת חירום

נדב ברקן ויעל בוגן

מערך חזותי למסיבה הנערכת במקלט התחנה המרכזית בתל אביב, בשעה בה העיר מאוימת על ידי פצצת אטום. שפת הפרויקט מבוססת כולה על חזות וחומרים פיזיים המזוהים עם הגנת העורף וההיערכות לשעת חירום, אשר מתורגמים לעולם המסיבות האסקפיסטי ומושפעים בין היתר מאילוצי הזמן והתנאים, עקב קריסת אמצעי ההפקה המקובלים.

bottom of page