top of page

עיצוב תעשייתי

גלפר דורון נעמה

054-2333825

טרנס*

ניל ננר

הפרויקט מתמודד עם תחושות החוויה המורכבת והעמוקה המתוארות על ידי אנשים טרנסים* ומבקש לעורר מודעות ושיח בנושא בעזרת שיתוף הקהל הרחב בתחושות אותם חווים אנשים על הרצף המגדרי דרך הזדהות עם תחושת השונות של אלו. טרנס* הינו מיצב המורכב משלושה אובייקטים מרחביים המוצבים ברצף ומאפשרים לחווה חוויה המשכית מורכבת ורב ממדית. המיצב מתחיל באובייקט העוסק בערעור, חוסר יציבות הרגשת שונות ובושה, השלכתה על חוסר יציבות נפשית ושוני חברתי. הוא ממשיך עם תחושות של חוסר אוריינטציה, חיפוש אחר סממני מגדר אישיים ובנייה עצמית ומסתיים בחוויה המדמה חדירה לפרטיות אותה חווים טרנסים* מהחברה.

bottom of page