top of page

תקשורת חזותית

הוט יעל

050-3700506

הברירה הטבעית מגזין בנושאי אל-הורות

יואב גתי ודקל בוברוב

לא כל הנשים רוצות להיות אימהות, אך לא קל לחיות עם הבחירה הזו ובפרט לא במדינת ישראל. נשים, ללא קשר למידת רצונן להרות, נתונות ללחצים מסביבותיהן הקרובות והרחוקות. כל שהן רוצות הוא שיניחו להן ויכבדו את בחירתן. סדרת המגזינים של הפרויקט מאפשרת מקום לבחירה זו, משמיעה את קולן של הנשים ומעודדת את השיח החברתי בנושא.

bottom of page