top of page

תואר שני בעיצוב

וקס מירב עופרי

054-5604048

תמצית

פרויקט העוסק במהות של כלי - מה הופך פינג'אן לפינג'ן? האחריות המוסרית של המעצב נדונה בדרך כלל בהקשר חומרי-אקולוגי. פרויקט זה מגיש הסתכלות אחרת, העוסקת באחריות התרבותית של המעצב כפרקטיקה מעשית לעשייה עיצובית אחראית. מקרה הבוחן עוסק בפירוק וניסוח מאפייני מהותו התרבותית של קנקן להרתחת קפה, הפינג׳אן ומכאן עיצובו על פי העקרונות להתפרקותו החומרית, על ציר השימוש והזמן.

bottom of page