top of page

תקשורת חזותית

טל איילה

053-3407002

צופן משפחתי

הילה שאלתיאלי וזוהר קורן

פרויקט ויזואלי על הקשר בין גניאולוגיה לבין כתבי יד. מחקר צורני השוואתי של כתבי יד העוסק בשאלות של זהות ושייכות. טקסטים ומכתבים נאספו ממשפחות גרעיניות, ואותיות הפכו לזוויות, תנועות ורצף כתיבה. הפרויקט אפשר לי להתבונן מנקודת מבט חדשה על מרקם משפחתי, התבגרות, הורות ודמיון גנטי המחבר אותנו ואת הקרובים לנו.

bottom of page