top of page

תקשורת חזותית

כהן סנדובסקי ענת

052-8315212

״משקל סגולי״ - משקל טיפוגרפי חומרי חדש

מיכל פאוזנר ורחל דהן

טיפוגרפיה ככלי עיצוב וביטוי, נבעה והתפתחה לאורך אלפי שנים מתוך חומר ממשי. טכנולוגיה, חומרים ואמצעי ייצור השפיעו על עיצוב הגופנים, האותיות עצמן ועל מבנה גושי הטקסט. עם התפתחות הטכנולוגיה, האותיות השתחררו מהשפעת החומר ובהתאם לכך מהשפעת מימד הזמן עליהן. במסגרת הפרויקט, ערכתי סדרת ניסויים באות א׳. החומר ממנו היא עשויה ותהליך השתנותה, מכתיבים את אופי האות ויוצרים מעין משקל חומרי חדש.

bottom of page