top of page

תואר שני בעיצוב

כספי מיכל

054-6945677

הארץ השטוחה

בדיקת שדה עיצוב התכשיטים הנוכחי, המתמודד עם סוגיות של עיצוב אמנותי מול מסחרי ובודק את תפקיד התכשיט כיום. סדרות התכשיטים בוחנת אספקטים שונים בהם שינו הרשתות החברתיות את התקשורת הבין-אישית. הייצוג הרצוף והקבוע בעולם הווירטואלי נוגס בפוקוס של 'הכאן והעכשיו', משפיע על מערכות היחסים בין אנשים ומעלה שאלות על זהות שכעת מתקיימת בכמה מרחבים. לצד כל זה נבחן שדה הצורפות העכשווית ושדה עיצוב התכשיטים שלא מצליח לפרוץ את גבולותיו ולייצר תרבות בה תכשיט הוא לא רק אובייקט קישוטי.

bottom of page