top of page

תקשורת חזותית

מרילי ענבל

050-4246739

ורד הוא ורד הוא ורד הוא ורד

יעל ובוגן ונדב ברקן

פרויקט ספר בהשראת המשפט של גרטרוד שטיין, המתחקה אחר הפער בין הורד כאובייקט לבין הקשרים התרבותיים שאנו מייחסים לו. הספר מכיל סדרות של ניסויים מילולים וחזותיים, לבדיקת הגיל בו מופנמות מוסכמות חברתיות־תרבותיות על הורד, מול עריכת מניפולציות חזותיות בורד למניעת זיהויו, במטרה להשיל את המטען התרבותי ולהחזיר את נקודת המבט הנאיבית והראשונית.

bottom of page