top of page

תקשורת חזותית

משולם תומר

052-4788169

BioArt Realities

נירית בנימיני ובן בנחורין

בעולם ביומטרי בו הקשר בין הסביבה המתפתחת לבין איסוף דגימות ביולוגיות הולך ומתהדק, הפרויקט מציע מספר זוויות מבט לבחינת מציאויות שונות באמצעות פורמטים עיצוביים שונים. כל עמדה מבוססת על איסוף דגימה ביומטרית אחרת וחקירתה. הניסוי הצורני, העיצובי והקונספטואלי מציף שאלות טעונות בנוגע לעתידנו בעולם רווי מידע ביומטרי, בו חשיפת נתונים אישיים היא דבר שבשגרה.

bottom of page