top of page

תקשורת חזותית

עבודי יוסי

050-2220228

יוצא דופן

דקל בורבוב ויואב גתי

סדרת צילומים מבויימים המציגה רגעים בילדות ומעלה שאלות על זהות ושייכות בדגש על מגדר. לכל צילום מצורף אובייקט המוסיף פרשנות נוספת למושג ״חוסר התאמה״. הפרוייקט עוסק בתבניות אותן מגדירות החברה והסביבה, לתוכן אתה נולד ובתוכן אתה גדל ומתבגר. הפרוייקט מנסה להתבונן במושג ״יוצא הדופן״ בהקשר של הבניות חברתיות וחשיבה תבניתית.

bottom of page