top of page

תקשורת חזותית

עטר טל

054-7118135

שזורים

מיכל פאוזנר ורחל דהן

הפרויקט עוסק בקשר ההדוק המתקיים בין האדם לטבע, דרך בחינת גינות פרטיות כמראה לאופן בו תופסים אנשים שונים את המרחב בו הם חיים. הפרויקט כולל סדרה של 8 כרזות, בהן שזורים דימויים המייצגים מקרי בוחן של גינות בעלות אופי שונה כמו גם בעליהן, לצד ספר המאגד חומרים וראיונות שנאספו במהלך הפרויקט.

bottom of page