top of page

תואר שני בעיצוב

פורטנוב מריה

050-2154377

מעברים

פרויקט מחאה פמיניסטי, חברתי ואורבני העוסק בהחזרת תחושת השליטה להולכות רגל במרחב העירוני בעזרת עיצוב אובייקטים לגוף. במציאות היומיומית המוכרת לכולנו, הולכות הרגל נאלצות להתמודד עם קונפליקטים שאינם בשליטתן המשפיעים עליהן פיזית נפשית ופוליטית. הפרויקט יסייע לנשים להתמודד עם "נזקי העיר" בצורה אקטיבית, להעלות מודעות בקרב מעצבים לאחריותם בשיפור החוויה העירונית ולדון בגבולות הדיסציפלינה של עיצוב אורבני.

bottom of page