top of page

עיצוב פנים, מבנה וסביבה

פרקש סתיו

050-5577212

עיר שמיטה

"עיר שמיטה" מייצגת רעיון שמטרתו היא שימור הדינמיות במרחב ליצירת שוויון בין המעמדות השונים בעיר. כמו כן, הרעיון של להטמיע את השמיטה במרחב העירוני מונע את האפשרות של יצירת מונופול מצד חברות או אנשים פרטיים בעלי כוח וממון. דמוקרטיה מרחבית זו טורפת את הקלפים הנדל"ניים היות והבעלות על המרחב נתון לשליטתו של אלגוריתם ייחודי הכופה שינוי על המרחב בצורה מחזורית.

bottom of page