top of page

עיצוב פנים, מבנה וסביבה

קדוש מאי

054-9377326

פינוי-עילוי

"פינוי- עילוי" הוא תשובה לצפיפות ההולכת וגוברת ולתחושות הניכור החברתי שסגנון הבניה הגנרי מייצר. איגוד המאפיינים הפיזיים והערכיים של מרחב השיכון והטמעתו בשכונה ורטיקאלית, הצומחת לגובה בתוך מגדל עכשווי, היא פעולה המבקשת לבסס מחדש את החוויה הקהילתית בתוך העיר. "פינוי-עילוי" איננה רק פניה נוסטלגית לעבר, אלא ניסיון לרתום את אופן ההתמודדות הייחודי של העולים החדשים, בשנות החמישים למרחב הארץ ישראלי, לבניה של ימינו אנו.

bottom of page