top of page

תקשורת חזותית

רזניק דניאלה

050-9441473

במקומי

רחל דהן ומיכל פאוזנר

הפרויקט עוסק בחוויה אישית של זהות ישראלית בעלת חזות זרה. הפרויקט משתמש בסביבה עירונית מוכרת בעלת ערך של זיכרון כמשל. המבנים המוכרים מעוטרים בנדידת העגור אדום הכתר בסגנון ׳שינוואזרי׳ ומקבלים בעקבות כך חזות סינית. אולם, במבט מעמיק יבחין המתבונן כי המבנים אופייניים לבנייה המקומית בתל אביב. המראה אינו חזות הכל והזהות אינה נקבעת על-ידי החזות.

bottom of page