top of page

תקשורת חזותית

שטיינברגר עידו

052-6662219

מדינת תל אביב - דיקטטורה ליברלית במזרח התכון

אבי נאמן ותמר בר דיין

"הביטו אל גווניו של הרקיע, הכל לפתע מתחלף, הופך סגול". באישון לילה התממש החזון הדיסטופי של מדינת תל־אביב, ובו הפכה לדיקטטורה ליברלית המצויה תחת שלטון צבאי. הפרויקט מורכב ממיצג המדמה מעבר גבול בכניסה למדינה החדשה שמורכב מהיבטים חזותיים שונים. המיצג בוחן את הקונפליקטים החברתיים והמוסריים בתל־אביב, תוך עיסוק בגבולותיו האפלים של הפוליטקלי קורקט

bottom of page