top of page

הנדסת תוכנה

שלוש שלומי

מחוברים לחיים

מערכת "מחוברים לחיים" משמשת כזירת מפגש וירטואלית לעשיית חסד בין נזקקים למסייעים. השימוש במערכת מהווה חלופה למודל עזרה מבוסס תיווך באמצעות גורם שלישי אנושי, כלומר מאפשר חיבור ישיר בין נזקקים למסייעים. המערכת מחשבת ומדרגת התאמות בין בקשות סיוע לבין הצעות סיוע וכוללת מסד נתונים אשר מאגד בקשות והזדמנויות סיוע הן מארגוני חסד והן ממשתמשים פרטיים

bottom of page